back to Misc. Teachings ZenMastersWade-Giles sort
Bookmark and Share
Japanese   Wade- Giles (sort) Pinyin  Dates source Notes
Gozan Ao-shan Aoshan      
Choan Ch'ang-an Changan      
Chokei Eryo Chang-ch'ing Hui-leng Changqing Huileng 854-932 ra from: Xuefeng Yicum
Chokei, Fukushu Dai-an Chang-ch'ing Ta-an Chanqing Daan 793-883 kt  
Chosetsu Shusai Chang-cho Hsiu-ts'ai Zhangzhuo Xiucai   ra from: Shih-shuang Ch'ing-ch
Chosa Keijin Ch'ang-sha Ching-tsen Changsha Jingcen 868 d. yam from: Nanquan Puyuan
Joso Shogaku Ch'ang-tsung Chao-chueh   1025-1091    
Tando Bunjun Chan-t'ang Wen-chun   1061-1115    
Zuigan Shigen Ch'an-yueh   904-975    
Joshu Jushin Chao-chou Ts'ung-shen Zhaozhou Congshen 778-897 ra from: Nanquan Puyuan
Sato Ch'a-tu Chadu      
Chin Sonshuku Ch-en Tsun-su   780-877    
Bokuju Chinson-shuku Chen Tsun-su (Mu-chou) Muzhou Daozong c 9C kt from: HuangboXiyun
Shingetsu Seiryo Chen-hsieh Ch'ing-liao Zhenxie Qingliao 1089-1151 yam from: Tan-hsia Tzu-ch'un
Konan Chiang-nan Jiangnan   ra  
Konan Chiang-nan Jiangnan      
Kassan Zenne Chia-shan Shan-hui Jiashan Shanhui 805-869 ra from: Chuanzi Decheng
Kempo Ch'ien-feng        
Zengen Chuko Chien-yuan Chung-hsing Jianyuan Zhongxing   kt from: Guishan Lingyou
Zengetsu Chien-yuan Chung-hsing Jianyuan Zhongxing   ra  
Chisha Gen'an Chih-che Yuan-an        
Chisen Chih-hsien Zhixian 609-702 dum from: Hung-jen
Shiko Chih-kung Zhigong   ra  
Chimon Chih-men     ra  
Chimon Koso Chih-men Kuang-tso Zhimen Guangzu 1031 d. yam from: Hsiang-lin Ch'eng-yuan
Chii Chih-wei Zhiwei 646-722 dum from: Fa-chih
Chigan Chih-yen Zhiyan 600-677 dum from: Fa-jung
Kaisu Ching sung Qisong      
Kyosei Dofu Ching-ch'ing Tao-fu Jingqing Daofu   ra  
Seiryo Ch'ing-liang Qinglian      
Kinzan Nyoen Ching-shan Ju-yen Jingshan Rjuyan      
Kinzan Dokin Ching-shan Tao-chin Jingshan Daoqin d. 1225 dum from: Fo-chao Te-kuang
Seizei Ching-shui Qingshui 714-792 dum from: Hsuan-su
Shoso Ch'ing-su     ra  
Seizazan Ching-tso-shan Chingzuoshan      
Seigen Gyoshi Ch'ing-yuan Hsing-ssu Qingyuan Xingsi   ra  
Kingyu Chin-niu Jinniu 660-740 ra from: Dajian Huineng
Kyuho Doken Chiu-geng Tao-ch'ien     ra from: Mazu Daoyi
Sensu Ch'uan-tsu        
Sensu Tokujo Ch'uan-tzu Chuanzi Decheng   ra  
Shojaku Ch'u-chi Chuji   iriz  
Gutei Chu-chih Juzhi c 8-9C kt from Yaoshan Weiyan
Kakuhan Ekko Chueh-fan Hui-hung   c 9C kt from: Hang-chou T'ien-lung
Korei Chu-ling Zhuling 1071-1128    
Chuho Myohon Chung-feng Ming-pen Zhongfeng Mingben   ra  
Genshin Eshin Sozu Yuancai 1263-1323 dum from: Kao-feng Yuan-miao
Hoji Fa-chih Fachi 942-1017 nw  
Hoyu Fa-jung Farong 635-702 dum  
Hantan Fan-tan Fandan 594-657 dum  
Hogen Bun'eki (Mon'eki) Fa-yen Wen-i Fayan Wenyi      
Busen Doshin Feng-hsien Tao-shen   885-958 kt from: Lo-han Kuei-ch'en
Fuketsu Ensho Feng-hsueh Yen-chao Fengxue Yanzhao      
Fun'yo Zensho Fen-yang Shan-chao Fenyang Shanzhao 896-973 yam from: Nanyuan Huiyong
Bussho Tokko Fo-chao Te-Kuang Fozhao Deguang 947-1024 yam from: Shoushan Xingnian
Butchi Tan'yu Fo-chih T'uan-yu   1121-1203 dum from: Ta-hui Tsung-kao
Butsugen Seion Fo-yen Ch'ing-yuan   1085-1150    
Fu Daishi Fu Da-shih Fu Dashi 1067-1120    
Fusan Enkan Fu-shan Yuan-chien1     ra  
Fukugon Ryoga Fu-yen Liang-ya   991-1067    
gncc Gudo Nishijima&Chodo Cross        
Koshu Tenryu Hang-chou T'ien-lung Hangzhou Tianlong   iriz  
           
Kataku Jinne Ho-tse Shen-hui Heze Shenhui   yam from: Damei Fachang
Sho Anju Hsiang An-chu   670-762 dum from: Daijian Huineng
Korin Hsiang-lin        
Kyorin Choon Hsiang-lin Ch'eng-yuan Xianglin Chengyuan d.987 ra  
Kyogen Chikan Hsiang-yen Chih-hsien Xiangyan Zhixian 908-987 yam from: Yunmen Wenyan
Kou Hsiang-yu Xiangyu 898 d. yam from: Guishan Lingyou
Gyoei Chuon Hsiao-ying Chung-wen     ra  
Shoto Choro Hsia-t'ang Ch'ang-lao Xiatang Changlao      
Katsudo Eon Hsia-tao Hui-yuan     ra  
Keichu Hsi-chung Xizhong 1103-1176    
Shinjo Kokubun Hsin-ching K'o-wen Zhenjing Kewen      
Koke Sonsho (Zonsho) Hsing-hua Ts'ung-chiang Xinghua Congjiang 1025-1102 kt  
Koyo Seijo Hsing-yang Ch'ing-jang Xingyang Qingrang 830-888 yam from: Linji Yixuan
Koyo Shinjo Hsing-yang Ch'ing-jang Xingyang Qingrang   yam from: Bajiao Huizing
Shin'yo Gonnyo Hsin-hsing Yen-yang Xinxing Yanyang   dum from: Pa-chiao Hui-ch'ing
Kido Chigu Hsi-t'ang Chih-yu  Xutang Zhiyu   ra from: Zhaozhou Congshen
Gensa Shibi Hsuan-sha Hsi-pei Xuansha Shibei 865-908 nw from: Yunan Puyan
Genso Hsuan-su Xuansu
?
   
Seppo Gison Hsueh-feng I-t'sun Xuefeng Yicun 822-908 dum from: Te-shan Hsuan-chien
Shasanro Hsueh-san-lang Xuesanlang
?
   
Setcho Juken Hsueh-tou Ch'ung-hsien Xuetou Chongxian   iriz  
Setsugan Sokin Hsueh-yen Tsu-ch'in Xueyan Zuqin   iriz  
Setsu'in Jikaku Hsueh-yin Tz'u-chiao Xueyin Cijiao 980-1052 yam from: Zhimen Guangzu
Karin Zenkaku Hua-lin Shan-chueh   822-908 ra  
Oryo Enan Huang-lung Hui-nan Huanglong Huinan   iriz  
Obai Gunin Huang-mei Hung-jen Huangmei Hongren 1002-1069 yam from: Shih-shuang Ch'u-yuan
Obaku Ki-un Huang-po Hsi-yun Huangbo Xiyun d.849 ra  
Kasan Hua-shan Huashan d.850 yam from: Baizhang Huaihai
Kukyu Joryu Hu-ch'in Shao-lung Huqiu Shaolong   ra  
Ekaku Hui-chiao Huijiao 1077-1136 yam from: Yuanwu Keqin
Echo Hui-chung     ra from: Zhaozhou Congshen
Echu Hui-chung Huizhong 683-769 dum from: Chih-wei
Eho Hui-fang Huifang d.775 ra  
Daiso Eka Hui-k'o, Ta-tsu Dazu Huike 487-593   Second Patriarch
Eka Hui-k'o Huike   iris Second Patriarch
Taiso Eka Hui-k'o Dazu Huike 487-593 kt Second Patriarch
Eno, Daikan Hui-neng, Ta-chien Dajian Huineng 683-713   Sixth Patriarch
Maido Soshin Hui-t'ang Tsu'hsin Huitang Zuxin 638-713 ra  
Kaido Soshin Hui-t'ang Tsu-hsin Huifang Zuxin 1080-1134 kt from: Taiping Huiqin
Kaigan Chisho Hui-yen Chih-chao Huiyan Zhizhao   iriz  
Maigan Chisho Hui-yen Chih-chao   1025-1100 yam from: Huanglong Huinan
Goko Keigen Hu-kuo Ching-yuan     dum from: Ching-shan Ju-yen
Gokoku Keigen Hu-kuo Ching-yuan Huguo Jingyuan 1094-1146 yam from: Yuanwu Keqin
Hunan Hu-nan Hunan   dum from Yuan-wu K'o-chin
Kosei Hung-cheng     ra  
Wakuan Shitai Hung-chih Cheng-chueh     dum  
Wanshi Shogaku Hung-chih Cheng-chueh Hongzhi Zhengjue 1091-1157   ms
Daiman Konin (Gunin) Hung-jen, Ta-man Daman Hongren 602-675   Fifth Patriarch
Wakuan Shitai Huo-an Shih't'i Huoan Shiti   iriz  
Yakusan Igen Huo-an Shih-t'i   1108-1179   from: Hu-kuo Ching-yuan
Gifuku I-fu Yifu 1535-1615    
Zuigan Shigen Jui-yen Shih-yen Ruiyan Shiyan 658-736    
Kaifuku Donei K'ai-fu Tao-ning Kaifu Daoning   ra from: Yantou Zuanhuo
Kempo Kan-feng Gangfeng 1113 d. yam from: Wuzu Fayan
Koan Zengo Kao-an Shan-wu     ra  
Koho Gemmyo Kao-feng Yuan-miao   1074-1132    
Kan Kuan Guan      
Kanjizai Kuan-tzu-tsai Guanzizai   ra  
Keiho Shumitsu Kuei-feng Tsung-mi     ra  
Isan Reiyu Kuei-shan Ling-yu Guishan Lingyou 780-841 yam from: Ho-tse Shen-hui
Kisu Chijo Kuei-tsung Chih-ch'ang Guizong Zhichang 771-853 yam from: Baizhang Huaihai
Kokushi Kuo-shih Guoshi   ra from: Mazu Daoyi
Rankei Doryu Lan-his Tao-lung Lanxi Daolong   ra  
Rono Soto Lao-na Tsu-teng   1213-1278 dum from: Wu-ming Hui-hsing
Raian Shoju Lei-an Cheng-shou Leian Zhengshou   yam from: Yuean Shanguo
Rakufu Gen'an Le-p'u Yuan'an   1146-1208 dum  
Rokutan Kaicho Le-t'an Huai-ch'eng   834-898    
Ryo Liang Liang      
Ryotei Liang-ti Liangdi   ra  
Reishu Li-chou Lizhou   ra  
Rinzai Gigen Lin-chi I-hsuan Linji Yixuan d. 866. ra  
Ryusho Ling-hsiang Lingxiang d. 866. yam from: Huangbo Xiyun
Reinan Ling-nan Lingnan   ra  
Rei'un Shigon Ling-yun Chih-ch'in Lingyun Zhiqin   ra  
Rakan Keijin Lo-han Kuei-ch'en Luohan Guichen   ra  
Rakan Keichin Loll-han Kuei ch'en Luohan Guichen   iriz  
Rakuho Rinju Lo-p'u Lin-chung Luopu Linzhong 867-928 yam from: Xuansha Shibei
Rasan Dokan Lo-shan Tao-hsien     ra  
Rikko Daifu Lu-keng Ta-fu Lugeng Dafu      
Ryotan Soshin (Shushin) Lung-t'an Ch'ung-hsin Longtan Chongxin   ra from: Nanquan Puyuan
Ryutan (Ryotan) Soshin Lung-t'an Ch'ung-hsin Lungtan Chongzin     from: Tianhuang Daowu
Ryuge Koton Lung-ya Chu-tun Longya Judun 782-865 ra from: Tianhuang Daowu
Roso Houn Lu-tsu Pao-yun  Luzu Baoyun 835-923    
Mayoku Ma-ku     ra  
Mayoku Hotetsu Ma-ku Pao-ch'e Magu Baoche   ra  
Baso Do-itsu Ma-tsu Kiangsi Tao-i Mazu Daoyi 709-788 mp  
Moan Genso Meng-an Yuan-ts'ung   709-788 yam from: Nanyang Huizhong
Mittan Kanketsu Mi-an Hsien-chieh Mian Xianjie d.1209     
Myosho Tokken Ming-chao Te-chien   1118-1186 nw from: Ying-an T'an-hua
Bokuju Chinson-shuku Mu-chou Tao-tsung        
Bokushu Doso (Domyo) Mu-chou Tao-tsung        
Nansen Fugan Nan-ch'uan P'u-yuan Nanquan Puyuan      
Nankai Soho Nan-hai Tsung-pao   748-835 yam from: Mazu Daoyi
Nanto Koyu  Nan-t'a Kuang-jun Nanta Guangyong   iriz  
Nando Genjo Nan-t'ung Yuan-ching   850-938 yam from:  Yangshan Huiji
Nan-yo Echu Nan-yang Hui-chung Nanyang Huizhong   iriz  
Nan'yo Echu Nan-yeuh Huai-jang Nanyan Huizhong 675-775  ra from: Dajian Huineng
Nan-in Egyo Nan-yuan Hui-yung Nanyuan Huiyong d. 775 kt from: Dajian Huineng
Nangaku Ejo Nan-yueh Huai-jang Nanyue Huairang d.939  yam from: Xinghua Congjian
Nangaku Myosan Nan-yueh Ming-tsan   677-744 yam  
Gozo Hoyu Niu-t'ou Fa-yung Niutou Farong   dum from: P'u Chi
Basho Esei Pa-chiao Hui-ch'ing Bajiao Huizing      
Jali Pai Bai   yam from: Nan-t'a Kuang-jun
Hyakujo Ekai Pai-chang Huai-hai Baizhang Huaihai   ra  
Hyakujo Nehan Pai-chang Nieh-p'an Baizhang Niepan 749-814 kt from:`Mazu Daoyi
Haku-un, Kai-e Shutan Pai-yun Shou-tuan Baihui Zhouduan   ra  
Haryo Kokan Pa-ling Hao-chien Baling Haojian 1025-1072 yam from: Yangqi Fanghui
Hokoji P'ang Yun     ra  
Hantan Pan-tan Bandan d.811    
Hobo Kokumon Pao-feng K'o-wen     ra  
Hobo Kokubun Pao-feng K'o-wen Baofeng Kewen   iris  
Hofuku Juten Pao-fu Ts'ung-chan Baofu Congzhan 1025-1102 yam from: Huanglong Huinan
Hozu Pao-tzu Baozi d. 928 kt  
Hoan Sosen P'o-an Tsu-hsien Poan Zuxian   ra  
Hokkan Kokan Po-chien Chu-chien Bojian Jujian 1136-1211 dum from: Mi-an Hsien-chieh
Kai-e (Haku-un) Shutan Po-yun Shou-tuan Haihui Shoudan 1164-1246 dum from Fo-chao Te-kuang
Fujaku P'u-chi Puji 1026-1072    
Hotei Pu-tai Budai 651-739 dum from: Shen-hsiu
Haden Pu-tien Pudian   ra  
Bodhidharma P'u-t'i-ta-mo Putidamo     First Patriarch
Sansho Enen San-sheng Hui-jan Sansheng Huiran      
Sojo Seng-chao Sengzhao   nw from: Linji Yixuan
Sanga Seng-ch'ieh   374-414 ra  
Kanchi Sosan Seng-t'san, Chien-Chih Jianzhi Sengcan d. 606 yam Third Patriarch
Sosan Kanchi Chien-Chi Seng-t'san Sengcan, Jianzhi d. 606 kt Third Patriarch
Jinshu Shen-hsiu Shenxiu d. 606 yam Third Patriarch
Sekiso Keisho Shih-shuang Ch'ing-chu Shishuang Qingshu 605?-706 dum from: Hung-jen
Sekiso Soen Shih-shuang Ch'u-yuan Shishuang Chuyuan 986-1039 yam from: Fen-yang Shan-chao
Sekiso, Jimyo So-en Shih-shuang Ch'u-yuan Shishuang Chuyuan 807-888   from: Daowu Yuanjie
Sekito Kisen Shih-t'ou Hsi-ch'ien Shitou Xiqian 986-1039 yam  
Shuzan Shonen Shou-shan Sheng-nien Shoushan Xingnian 700-790 kt from: Qingyuan Xingsi
Jochu Muon Shu-chung Wu-yun   926-993 kt from: Fengxue Yanzhao
Suian Shiichi Shui-an Shih-i   1309-1386    
Shishin Goshin Ssu-hsin Wu-hsin Sixin Wuxin 1107-1176    
Shiku Honjo Ssu-kung Pen-ching Sigong Benjing 1044-1115 yam from: Hui-t'ang Tsu-hsin
Suishu Doen Sui-chou Tao-yuan Suizhou Daoyuan 667-761 kt  
Shogen Sugaku Sung-yuan Ch'ung-yueh Songyuan Chongyue   dum  
Sozan Konin (Kyonin) Su-shan Kuang-jen Sushan Kuangren 1139-1209 yam from: Mian Xianjie
Dai'e (Daikan) Eno Ta-chien Hui-neng Dajian Huineng 638-713   Sixth Patriarch
Dai-e Soko Ta-hui Tsung-kao Dahui Zonggao 837-909 kt from: Daman Hongren
Gatsurin Shikan Ta-hung Tsu-cheng   1089-1163 yam from: Yuanwu Keqin
Taikobo Ta-Kung-wang Dogongwang 1143-1217 dum from: Ta-hung Tsu-cheng
Daibai Hojo Ta-mei Fa-ch'ang Damei Fachang   ra  
Tanka Tennen Tan-hsia T'ien-jan Tanxia Tianran 752-839 yam from: Mazu Daoyi
Tanka Shijun Tan-hsia Tzu-ch'un Danxia Zichun 739-824  ra from: Shitou Xiqian
Tangen Oshin Tan-yuan Ying-chen Danyuan Yingjian 1064-1117 gncc  
Dai-i Doshin Tao-hsin, Ta-i Dayi Daoxin 580-601 ra Fourth Patriarch
Doshin Ta-i Tao-hsin Dayi Daoxin 580-651 kt Fourth Patriarch
Dosen Tao-hsuan Daoxuan 580-651   Fourth Patriarch
Tosotsu Juetsu Tao-shuai Ts'ung-yueh   702-760 dum from: P'u Chi
Dogo Enchi Tao-wu Yuan-chieh Daowu Yuanjie 1044-1091 dum from: Pao-feng K'o-wen
Daizui Ta-sui   769-835 ra from: Yaoshan Weiyan
Daizui Hoshin Ta-sui Fa-chen  Faisui Fazhen 1065-1135 ra from: Wuzu Fayan
Daitsu Chiso Ta-t'ung Chih-sheng Dadong Zhisheng 873-963 nw  
Daigu Ta-yu Dayu   ra  
Tokuzan Senkan Te-shan Hsuan-chien Deshan Xuanjian 782-865 dum from: Lungtan Chongzin
Tokusan Enmitsu Te-shan Yuan-mi Deshan Yuanmi   iriz  
Toku Shoza Te-shan-tso Deshangzuo 780-865 kt from: Lungtan Chongzin
Tenno Dogo T'ien-huang Tao-wu Tianhuang Daowu   ra  
Tenryu T'ien-lung Tianlong 748-807 kt from: Shitou Xiqian
Toku Shoza T'ien-lung Tianlong c 9C kt  
Tenmoku Ryokai T'ien-mu Liao-i     ra  
Tendai Tokusho T'ien-t'ai Te-shao Tiantai Deshao   iriz  
Tendo Nyojo T'ien-t'ung Ju-ching Tiantong Rujing 891-972 yam from: Fayan Wenyi
Jizo Ti-tsang   1163-1228 yam from: Xuedum Zhijian
Jizo Keijin Ti-tsang Kuei-ch'en Dizang Guichen 867-928 ra  
Tosotsu Juetsu Tou-shuai Ts'ung-yueh Dumshuai Congyueh 986-1039 ra  
Jisai Daishi T'ou-tzu Ta-tung Touzi Datong 1044-1091 yam from: Pao-feng K'o-wen
Tosu Daido T'ou-tzu Ta-tung Touzi Datong 819-914 kt  
Sokei Ts'ao-hsi Caoxi 819-914 kt from: Tanxia Tianran
Sozan Honjaku Ts'ao-shan Pen-chi Caoshan Benji   ra  
Suibi Mugaku Ts'ui-wei Wu-hsueh   840-901 yam from: Dongshan Liangjie
Suigan Kashin Ts'ui-yen K'e-hsin        
Suigan Reisan Ts'ui-yen Ling-ts'an Cuiyan Lingcan      
Suigan Shushi Ts'ui-yen Shou-chih   1064 d. ra  
Dangai Ryogi Tuan-ya Liao-i        
Dokutan Shokei Tu-chan Hsing-ying   1263-1334    
Toka Tung-chia Dongjia 1628-1706    
Tozan Gyoso Tung-shan Hsiao-ts'ung     ra  
Tozan Ryokai Tung-shan Liang-chieh Dongshan Liangjie 807-869 yam   
Tosan Shusho Tung-shan Shou-ch'u Dongshan Shouchu 807-869 yam from: Yunyan Tansheng
Tozan Shusho Tung-shan Shou-shu Dongshan Shouchu 910-990 yam  
Toji Nyoe Tung-ssu Ju-hui   910-990 kt from: Yunju Daoying
Tonko Tun-huang Dunhuang 758-823    
Shiko Risho Tzu-hu Li-tsung     ra  
Jimyo (Sekiso) So-en Tz'u-ming Ch'u-yuan Shishuang Chuyuan 800-880    
Mannan Dogan Wan-an Tao-yen        
Isan Reiyu Wei-shan Ling-yu   1094-1164 nw  
Isho Shinkaku Wei-sheng Hsin-chueh   771-853 yam  
Monju Oshin Wen-chu Ying-hsin     nw  
Mujin Koji Wu-chin (layman)        
Busso Daikan Wu-chu Ta-kuan   1043-1121    
Mossho Taikan Wu-ch'u Ta-kuan Wuchu Daguan   iriz  
Mujaku Bunki Wu-chu Wen-hsi  Wuju  Wenxi 1201-1341 dum from: Po-chien Chu-chien
Bushun (Mujun) Shihan Wu-chun Shih-fan     ra from: Yangshan Huiji
Mujin Shihan Wu-chun Shih-fan Wuzhun Shifan   iriz  
Muso Wu-hsiang Wuxiang   iriz  
Mugaku Sogen Wu-hsueh Tsu-yuan Wuxue Zuyuan 1177-1249 dum from: Po-an Tsu-hsien
Mumon Ekai Wu-men Hui-k'ai Wumen Huikai 1226-1286 dum from: Wu-chun Shih-fan
Mumyo Ekyo Wu-ming Hui-ching   1183-1260 yam from: Yuelin Shiguan
Mumyo Esho Wu-ming Hui-hsing Wuming Huixing 1548-1618    
Godai Mumyou Wu-t'ai Wu-ming     dum from: Sung-yuan Ch'ung-yueh
Gotai Mumyo Wu-t'ai Wu-ming Wutai Wuming   iris  
Godaisan Wu-t'ai-shan Wutaishan 722-793 dum  
Goso Hoen Wu-tsu Fa-yen Wuzu Fayan d. 1104 ra  
Goso Shikai Wu-tsu Shih-chieh   1024-1104 yam from: Baihui Zhouduan
Yogi Hoe Yang-ch'i Fa-hui Yangchi Fanghui 992-1049 iriz  
Yoka Genkaku Yang-ch'i Fang-hui Yangqi Fanghui   iriz  
Kyozan (Gyozan) Ejaku  Yang-shan Hui-chi Yangshan Huiji 992-1048 yam from: Shih-shuang Ch'u-yuan
Kyozan Ejaku Yang-shan Hui-chi Yangshan Huiji      
Zengan Chuko Yeh-chien   803-883    
Sekken Kisho Yeh-hsien Kuei-sheng Yexian Guisheng 665-713    
Enkan Sai'an Yen-kuan Ch'i-an Yanguan Qian   ra from: Shoushan Xingnian
Ganto Zenkatsu Yen-t'ou Ch'uan-huo Yantou Quanhuo d. 842 ra  
Gonnyo Yen-yang   828-887 kt from: Deshan Xuanjian
O'an Donge Ying-an T'an-hua Yingan Tanhua   ra  
Oshin Ying-chen   1103-1163 nw from: Hu-ch'in Shao-lung
Inso Yin-tsung Yizong   ra  
Ingen Ryuki Yin-yuan Lung-ch'i Yinyuan Longchi ra    
Enkan Hoen Yuan-chien Fa-yuan   ra    
Genken Yokaku Yuan-hsien Yung-chiao   991-1067    
Genso Gyotan Yuan-sou Hsing-tuan Yuansou Xingduan 1578-1657    
Engo Kokugon Yuan-wu K'o-ch'in Yuanwu Keqin 1254-1341 dum  
Gettan Zenka Yueh-an Shan-kuo Yuean Shanguo 1063-1135 yam from Wuzu Fayan
Esshu Kempo Yueh-chou Ch'ien-feng Yuezhou Qianfeng 1079-1152 yam from: K'ai-fu Tao-ning
Gatsurin Shikan Yueh-lin Shih-kuan Yuelin Shiguan 1143-1217 yam from: Dongshan Liangjie
Getsurin Shikan Yueh-lin Shih-kuan Yuelin Shiguan   iris  
Yakusan Igen Yuen-shan Wei-yen Yaeshan Weiyan 1143-1217 yam from: Lao-na Tsu-teng
Un'an Fugan Yun-an P'u-yen Yunan Puyan 745-828 yam from: Shitou Xiqian
Unsei Shuko Yun-ch'i Chu-hung   1156-1226 nw from: Songyuan Chonguye
Yafu Dosen Yun-ch'i Chu-hung   1535-1615    
Ungo Doyo Yun-chu Tao-ying Yunju Daoying      
Unmon Bun-en Yun-chu Tao-ying Yunju Daoying 835?-902 gn cc from: Dongshan Liangjie
Umpo Bun'etsu Yun-feng Wen-yueh   780-841    
Yoka Genkaku Yung-chia Hsuan-chueh Yongjia Xuanjue 998-1062 iriz  
Yomyo Enju Yung-chia Hsuan-chueh   665-713    
Yoken Yung-chia Ta-shih        
Umpo Bun'estsu Yung-feng Wen-yueh   675-713    
Yomyo Enju Yung-ming Yen-shou Yongming Yanshou   nw from: Daijian Huineng
Zuigan Ju  Yung-ming Yen-shou   998-1062    
Ungai Shichi (Shuchi) Yun-kai Shou-chih Yungai Shouzhi 904-975 yam from: T'ien-t'ai Te-shao
Ummon Bun'en Yun-men Wen-yen Yunmen  Wenyan 1025-1115 yam from: Huanglong Huinan
Ungan Donsho Yun-yen T'an-sheng Yunyan Tansheng 864-949  ra from: Xuefeng Yicun
Banzan Hoshaku   Panshan Baoji      
Bukko Nyoman   Foguang Ruman      
Bussho Hotai   Fuxing Fatai 1043-1118 gncc from: Touzi Yiqing
Butsugen Seion   Fuyan Qingyuan c 12C kt from: Yuanwu Keqin
Butsu-in Ryogen   Foyin Liaoyuan      
Choka Dorin   Niaowo Daolin 515-577 kt  
Chorei (Fukushu) Shutaku   Changquing Daan 1065-1123 kt  
Chorei Shutaku   Changling Shouzhuo c 11C kt  
Chosa Keishin   Changsha Jingcen      
Do-an Dofu   Tongan Daopi     from: Zhenxie Qingliao
Do-an Kanshi   Tongan Guanzhi     from: Yunyan Tansheng
Esai     1121-1203 kt from: Dahui Zonggao
Fukushu (Chokei) Dai-an   Chanqing Daan c 9C kt  
Fukushu, Chorei Shutaku   Changquing Daan      
Fuyo Dokai   Furong Daokai c 9-10C kt  
Hakuin Ekaku     1141-1215 yam  
Honei Nin'yu   Baoning Renyong 782-841 kt from: Yaoshan Weiyan
Hotatsu   Foda      
Ihaku   Weibo 1032-1083 gncc from: Dayang Jingxuan
I-ichi   Weiyi c 11-12C kt  
Join Hojo   Jingyin Facheng   kt  
Josan Shin'ei   Dingshan Shenying 942-1027 gncc from: Liangshan Yuanguan
Kaie Shutan   Haihui Shouduan      
Kankei Shikan   Guanxi Zhixian      
Kazan Shujun   Heshan Shouxun 1025-1072 kt  
Koan Daigu   Gaoan Daiyu 1067-1120 kt  
Kokrin Choon   Xianglin Chengyuan 1149-1224 kt  
Kokutai Koto   Guotai Hongdao      
Koun Ejo     1686-1769 yam  
Kozan Unryu   Xiangshan Yuhliang c 10C kt  
Matsuzan Ryonen   Moshan Liaoran      
Mayoku Hotetsu   Magu Baoche   kt  
Musai Ryoha   Wuji Liaopai      
Myoshin   Miaoxin      
Nampo Jomyou     1198-1280 kt  
Nangaku Eshi   Nanyue Huisi      
           
Rahuho Gen'an   Luopu Yuanan   kt  
Reiun Shigon   Lingyun Zhiqin     from: Tongan Guanzhi
Roya Ekaku   Langye Huijiao 1071-1128 kt from: Furong Daokai
Ryozan Enkan   Liangshan Yuanguan      
Ryumon Butsugen   Longmen Foyan c 9C kt  
Seccho Chikan   Xuedum Zhijian c 11C kt  
Seigen Yuishin   Quingyuan Weixin c 9C kt  
Seiho Denso   Quingfeng Shuancho c  8C kt  
Sekken Kisei   Shexian Guixing c 11-12C kt  
Setsuan Tokko   Zhuan Denguang      
Shinchi Kakushin     1235-1309 nw  
Shokaku (Torin) Joso   Donglin Changzong c 9C kt  
Shoken Kisho   Yexian Guisheng      
Shoko   Chenggu      
Taigen Fu Joza   Fuo Taiyun      
Taihei Egon   Taiping Huiqin c 10C kt  
Taiyo Keigen   Dayang Jingxuan d. 1045 kt  
Tendo Sogyoku   Tiantong Zhongjue 1059-1117 kt from: Wuzu Fayan
Torin, Shokaku Joso   Donglin Changzong      
Tosu Gisei   Touzi Yiqing     from: Tongan Daopi
Sources
dum Heinrich Dumoulin
ra Robert Aitken
yam Koun Yamada
kt Kazuaki Tanahashi
nw Norman Waddell
gncc Gudo Nishijima&Chodo Cross
mp Mario Poceski
ms
Morten Schlutter